Klassikale aanpak van pesten werkt

Kiva-project uit Finland

Pesten kan de sfeer op school behoorlijk bederven. In de eerste plaats lijdt het slachtoffer er natuurlijk onder. Maar pesten kan ook het schoolplezier van de rest van de klas ondermijnen en de docent tot wanhoop drijven. Uit Finland, het onderwijskundig Walhalla van Europa, komt goed nieuws: pesten kan dankzij een speciaal anti-pestprogramma met zo’n 30% afnemen.

Lees verder op Kennislink.nl

Visitatiecommissie wijkenaanpak

Opdracht Binnenlandse Zaken / WWI / Wijken

Het onderstaande kun je lezen op de website van KEI. Onlangs heb ik in opdracht van het ministerie van BZK de 18 rapporten van de Visitatiecommissie wijkenaanpak gecorrigeerd.

‘Medio 2009 hebben de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de 18 bij de wijkenaanpak betrokken gemeenten afgesproken dat in 2010 en begin 2011 alle wijken en betrokken departementen worden gevisiteerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De commissie brengt tot en met januari 2011 bezoeken aan alle 40 aandachtswijken, waarna in het voorjaar ook de bij de wijkenaanpak betrokken departementen (VROM/WWI, VWS/Jeugd & Gezin, BZK, JUS, OCW, SZW en EZ) worden gevisiteerd.

Het doel van de visitatie is om te inspireren en adviseren over door de gemeente, corporaties en bewoners aangedragen issues. Het advies draagt bij aan de kennis over effectieve en doelmatige oplossingen voor de wijkenaanpak en het stedelijke vernieuwingsbeleid. De commissie geeft feedback op in hoeverre de inzet van instrumenten en ingezette middelen in de wijk(en) in haar ogen maatschappelijk “rendement” oplevert.

Verantwoorden over en evalueren van het tot nu toe gevoerde beleid is niet aan de orde. De commissie zoekt bewust in de gesprekken met bestuurders, professionals en bewoners naar problemen en weerstanden in de gekozen wijkenaanpak, maar daar worden nadrukkelijk geen definitieve oordelen, positief noch negatief, aan verbonden. Daarvoor is het te vroeg. Het gaat in de wijkenaanpak per definitie om processen die tijd nodig hebben. Inspireren, leren en verbeteren zijn daarom de kernbegrippen in de werkwijze van de commissie.’