Wijken in uitvoering

Voortgangsrapportage 2012

Dit is de vijfde jaarlijkse editie van het magazine ‘Wijken in uitvoering’ over het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de aandachtswijken. Voor de 40 aandachtswijken betekent dit dat zij in 2012 halverwege de afgesproken termijn van 10 jaar zijn waarin het Rijk steun heeft toegezegd bij de aanpak van de achterstanden.

Lees de rapportage.

BZK

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heb ik deze rapportage gecorrigeerd.

Lees ook

Achter de voordeur

Aandachtswijken

Sommige gezinnen in aandachtswijken hebben meerdere problemen. Om zo’n gezin echt te helpen is het belangrijk dat hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Via het experiment Achter de voordeur zoeken gemeenten en hulpverleners naar werkbare en vernieuwende manieren om deze gezinnen samenhangende hulp te bieden.

Thema’s

De volgende thema’s komen hierbij aan de orde:

  • het komen tot 1 gezin, 1 plan;
  • een gecoördineerde uitvoering;
  • de financiering van de ‘Achter de voordeur’ aanpak.

Corrigeren en redigeren

Voor het ministerie van BZK heb ik verschillende rapporten over die aandachtswijken gecorrigeerd en geredigeerd. Het project ‘Achter de voordeur’ kwam daarin vaak voorbij. Bijzonder was dat samenstellingen met ‘Achter de voordeur’ op heel veel manieren werden geschreven. Met/zonder aanhalingstekens, met/zonder hoofdletters, met/zonder koppeltekens.

Aandachtswijken staan ook bekend als Vogelaarwijken of krachtwijken.

Lees ook:

Opdrachten voor VROM / IM / BZK

Werken voor VROM: van periodieken tot nota’s

De eerste opdracht van het ministerie van VROM kreeg ik in 1994. Tot de dag van vandaag krijg ik geregeld een telefoontje of mailtje of ik tijd heb voor weer een klus. Of het nu gaat over bouwprognoses, windenergie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening – bij VROM kon het alle kanten uit.

Inmiddels is VROM verdeeld over de ministeries van IM en BZK. Door deze overgang zijn niet alle rapporten meer te vinden.

Een kleine greep uit de vele opdrachten:

Visitatiecommissie wijkenaanpak

Opdracht Binnenlandse Zaken / WWI / Wijken

Het onderstaande kun je lezen op de website van KEI. Onlangs heb ik in opdracht van het ministerie van BZK de 18 rapporten van de Visitatiecommissie wijkenaanpak gecorrigeerd.

‘Medio 2009 hebben de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de 18 bij de wijkenaanpak betrokken gemeenten afgesproken dat in 2010 en begin 2011 alle wijken en betrokken departementen worden gevisiteerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De commissie brengt tot en met januari 2011 bezoeken aan alle 40 aandachtswijken, waarna in het voorjaar ook de bij de wijkenaanpak betrokken departementen (VROM/WWI, VWS/Jeugd & Gezin, BZK, JUS, OCW, SZW en EZ) worden gevisiteerd.

Het doel van de visitatie is om te inspireren en adviseren over door de gemeente, corporaties en bewoners aangedragen issues. Het advies draagt bij aan de kennis over effectieve en doelmatige oplossingen voor de wijkenaanpak en het stedelijke vernieuwingsbeleid. De commissie geeft feedback op in hoeverre de inzet van instrumenten en ingezette middelen in de wijk(en) in haar ogen maatschappelijk “rendement” oplevert.

Verantwoorden over en evalueren van het tot nu toe gevoerde beleid is niet aan de orde. De commissie zoekt bewust in de gesprekken met bestuurders, professionals en bewoners naar problemen en weerstanden in de gekozen wijkenaanpak, maar daar worden nadrukkelijk geen definitieve oordelen, positief noch negatief, aan verbonden. Daarvoor is het te vroeg. Het gaat in de wijkenaanpak per definitie om processen die tijd nodig hebben. Inspireren, leren en verbeteren zijn daarom de kernbegrippen in de werkwijze van de commissie.’