Deloitte en governance

Deloitte-rapporten governance

Onlangs was er weer een opdracht van Deloitte: eindredactie van het Handboek Corporatie Governance – in control statement.

Eerder heb ik de eindredactie verzorgd van de volgende rapporten van Deloitte:

  • Gemeente Governance Fraude. Managen van frauderisico’s geeft voorsprong!
  • Gemeente Governance Grond(ig) beleid. Grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken
  • Grip op governance in de zorg

Risico’s onder controle bij woningcorporaties

Handboek leidt tot in control statement

Woningcorporaties staan in de publieke belangstelling. De roep om transparantie en maatschappelijke verantwoording door bestuurders is de afgelopen jaren alsmaar groter geworden. De incidenten bij woningcorporaties hebben deze roep verder versterkt. Ook de politiek bemoeit zich in steeds grotere mate met het toezicht op woningcorporaties. De woningcorporaties moeten aantonen dat zij in control zijn voor wat betreft de bedrijfsvoering. Corporaties zelf zien het beheersen van processen binnen de organisatie niet alleen als een extern door minister Van der Laan opgelegde verplichting. Zij zien het belang van een adequate beheersing van processen.

In control statement

Deloitte heeft het Handboek Corporatie Governance – In Control Statement ontwikkeld om tot een zogenaamde ‘in control statement’ te komen. Een verklaring waarmee de corporaties laten zien dat zij potentiële risico’s in kaart hebben gebracht en voldoende in control zijn over een goede werking van de interne processen. Er zijn tal van redenen aan te wijzen waarom een corporatie een traject om tot een in control statement te komen, zou moeten starten, aldus Piet Klop, voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte: “Denk aan opgetreden onrechtmatigheden, veranderende wet- en regelgeving, maar ook het willen voldoen aan de principes van goed bestuur. Niemand wil toch verrast worden door plotseling optredende risico’s en incidenten. In de praktijk lopen corporaties tegen veel onduidelijkheden van het opstellen van een dergelijk statement aan, wat moet er in staan, hoe geef je er invulling aan. Het handboek geeft een volledig controleraamwerk en concrete handvatten om een in control statement te kunnen implementeren in de organisatie. Goed risicomanagement is daarbij gepositioneerd als de basis waar het allemaal om draait.”

Niveau in control wisselend

Het handboek is mede tot stand gekomen met behulp van een aantal woningcorporaties. Zij gaven middels het invullen van een scan inzicht in het in control zijn van hun interne processen en de mate van risico aanwezig in hun organisaties. “Uit de scan bleek dat het niveau van control nogal wisselend was. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld de inrichting van de governance, compliance en de fiscale processen”, aldus Klop. Er ligt een mooie taak te wachten voor de corporaties.

Tot slot

Het handboek is tot stand gekomen met bijdragen van vertegenwoordigers van het ministerie van WWI, CFV, Aedes, VTW, ING, Cannock Chase, DataBalk, woningcorporaties en AKD Prinsen van Wijmen onder de eindverantwoordelijkheid van Deloitte. Het handboek is bedoeld voor toezichthouders, bestuurders, controllers, managers en iedereen die geïnteresseerd is in besturing, beheersing, verantwoording en toezicht in relatie tot de activiteiten de woningcorporaties uitvoeren.