Wijken in uitvoering

Voortgangsrapportage 2012

Dit is de vijfde jaarlijkse editie van het magazine ‘Wijken in uitvoering’ over het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de aandachtswijken. Voor de 40 aandachtswijken betekent dit dat zij in 2012 halverwege de afgesproken termijn van 10 jaar zijn waarin het Rijk steun heeft toegezegd bij de aanpak van de achterstanden.

Lees de rapportage.

BZK

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heb ik deze rapportage gecorrigeerd.

Lees ook

Visitatiecommissie wijkenaanpak

Opdracht Binnenlandse Zaken / WWI / Wijken

Het onderstaande kun je lezen op de website van KEI. Onlangs heb ik in opdracht van het ministerie van BZK de 18 rapporten van de Visitatiecommissie wijkenaanpak gecorrigeerd.

‘Medio 2009 hebben de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de 18 bij de wijkenaanpak betrokken gemeenten afgesproken dat in 2010 en begin 2011 alle wijken en betrokken departementen worden gevisiteerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De commissie brengt tot en met januari 2011 bezoeken aan alle 40 aandachtswijken, waarna in het voorjaar ook de bij de wijkenaanpak betrokken departementen (VROM/WWI, VWS/Jeugd & Gezin, BZK, JUS, OCW, SZW en EZ) worden gevisiteerd.

Het doel van de visitatie is om te inspireren en adviseren over door de gemeente, corporaties en bewoners aangedragen issues. Het advies draagt bij aan de kennis over effectieve en doelmatige oplossingen voor de wijkenaanpak en het stedelijke vernieuwingsbeleid. De commissie geeft feedback op in hoeverre de inzet van instrumenten en ingezette middelen in de wijk(en) in haar ogen maatschappelijk “rendement” oplevert.

Verantwoorden over en evalueren van het tot nu toe gevoerde beleid is niet aan de orde. De commissie zoekt bewust in de gesprekken met bestuurders, professionals en bewoners naar problemen en weerstanden in de gekozen wijkenaanpak, maar daar worden nadrukkelijk geen definitieve oordelen, positief noch negatief, aan verbonden. Daarvoor is het te vroeg. Het gaat in de wijkenaanpak per definitie om processen die tijd nodig hebben. Inspireren, leren en verbeteren zijn daarom de kernbegrippen in de werkwijze van de commissie.’